تاريخ: 1397/11/01

 مجمع مشترک ایران و پاکستان

مجمع مشترک ایران و پاکستان

مکان : اتاق بازرگانی زاهدان

زمان : 9 صبح 17 بهمن 97

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت