تاريخ: 1397/10/29

 نمایشگاههای مهم مرکز نمایشگاهی باکو اکسپو جمهوری آذربایجان

نمایشگاههای مهم مرکز نمایشگاهی باکو اکسپو جمهوری آذربایجان

فهرست نمایشگاه های مهم باکو :

http://www.tccim.ir/Images/Docs/baku.pdf

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت