تاريخ: 1397/10/29

 مجمع عادی اتاق مشترک بازرگانی ایران و بلژیک

مجمع عادی اتاق مشترک بازرگانی ایران و بلژیک

زمان : 14 بهمن ماه 97 ساعت 14 بعد از ظهر

مکان :طبقه هشتم اتاق بازرگانی ایران

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت