تاريخ: 1397/10/29

 ممنوعیت واردات پرتقال به عراق از همه گذرگاه های مرزی

ممنوعیت واردات پرتقال به عراق از تاریخ 4 دی ماه 1397 از همه گذرگاه های مرزی 

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت