تاريخ: 1397/10/09

 عرضه بنگاه های قابل واگذاری

برای آگاهی از عرضه بنگاه های قابل واگذاری به فایل پیوست مراجعه کنید

http://www.tccim.ir/Images/Docs/bongah-3.pdf

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت