تاريخ: 1397/10/09

 مصوبه مربوط به هیات مدیره شرکت راه آهن

مصوبه مربوط به هیات مدیره شرکت راه آهن

برای آگاهی از مصوبات به فایل پیوست مراجعه کنید 

http://www.tccim.ir/Images/Docs/rah ahan-2.pdf

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت