تاريخ: 1397/10/09

 تغییرات در قوانین گمرکی گرجستان از سال 2019

تغییرات در قوانین گمرکی گرجستان از سال 2019

 

برای آگاهی از این تغییرات به فایل پیوست مراجعه کنید

http://www.tccim.ir/Images/Docs/Georjia.pdf

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت