تاريخ: 1397/10/04

 بنگاه های قابل واگذاری

لیست بنگاه های قابل واگذاری

برای مشاهد لیست به فایل پیوست مراجعه کنید

http://www.tccim.ir/Images/Docs/bongah-1.pdf

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت