تاريخ: 1397/09/25

 پانزدهمین نمایشگاه اختصاصی صنعتی بازرگانی ایران

پانزدهمین نمایشگاه اختصاصی صنعتی بازرگانی ایران

زمان : 11 الی 16 اسفند 97

مکان : عشق آباد ترکمنستان

تلفن : 058 - 32728242

برگزار کننده : اتاق بازرگانی خراسان شمالی

 

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت