تاريخ: 1397/09/24

 مجمع عمومی فوق العاده اتاق مشترک ایران و کویت

مجمع عمومی فوق العاده اتاق مشترک ایران و کویت

زمان : 26 آذر ماه 97 ساعت 10 صبح

مکان : اتاق بازرگانی ایران - طبقه ششم 

تلفن : 85730000

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت