تاريخ: 1397/09/10

 چگومگی برون رفت از چالش های اساسی اقتصاد ایران ، اقتصاد سیاسی شرایط تحریم

چگومگی برون رفت از چالش های اساسی اقتصاد ایران ، اقتصاد سیاسی شرایط تحریم

زمان : 5 دی ماه 97

مکان :دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانگاه شهید بهشتیپ

تلفن تماس :29902967

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت