تاريخ: 1397/09/06

 مجمع عمومی اتاق ایران و چین

مجمع عمومی اتاق ایران و چین

زمان : 13 آذر ماه 97 ساعت 10 صبح

مکان : اتاق بازرگانی ایران - طبقه هشتم

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت