تاريخ: 1397/09/06

  اولین همایش ملی اقتصادی با عنوان "چگونگی برون رفت از چالش های اساسی اقتصاد سیاسی در شرایط تحریم"

 اولین همایش ملی اقتصادی با عنوان "چگونگی برون رفت از چالش های اساسی اقتصاد سیاسی در شرایط تحریم"

زمان : 5 دی ماه 97

مکان : دانشگاه علوم سیاسی شهید بهشتی

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت