تاريخ: 1397/08/06

 مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین

مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین

زمان : 21 آبان 97 ساعت 10 صبح

مکان : اتاق بازرگانی ایران - طبقه هشتم

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت