تاريخ: 1397/07/22

 عرضه سهام بنگاههای قابل واگذاری

عرضه سهام بنگاههای قابل واگذاری

برای دریافت اطلاعات بیشتر به فایل پبوست مراجعه کنید

http://www.tccim.ir/Images/Docs/saham-1.pdf

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت