تاريخ: 1397/07/15

 مجمع عمومی موسس اتاق مشترک بازرگانی ایران و تاجیکستان

مجمع عمومی موسس اتاق مشترک بازرگانی ایران و تاجیکستان

زمان : 20 آبان 97 - ساعت 15

مکان : اتاق بازرگانی ایران طبقه هشتم

تلفن تماس : 85732388

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت