تاريخ: 1397/07/15

  مجمع عمومی شورای ملی نخود ایران

 مجمع عمومی شورای ملی نخود ایران

زمان برگزاری : چهارشنبه 18 مهر ماه 97 ساعت 10 صبح 

مکان : کرمانشاه 

تلفن تماس : 0833 - 8214619

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت