تاريخ: 1397/07/03

  عرضه بنگاههای قابل واگذاری

 عرضه بنگاههای قابل واگذاری

برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید

http://www.tccim.ir/Images/Docs/vagozari.pdf

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت