تاريخ: 1397/06/24

 تصویب نامه شورایعالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ درخصوص سود سهام عدالت

تصویب نامه شورایعالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ درخصوص سود سهام عدالت

برای کسب اطلاعات به فایل پیوست مراجعه کنید

http://www.tccim.ir/Images/Docs/asl 44.pdf

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت