تاريخ: 1397/05/27

  اعزام هیات تجاری به کشور روسیه ( مسکو - ولگاگراد)

 اعزام هیات تجاری به کشور روسیه

زمان : 12 الی 14 شهریور ماه 97

شماره تماس : 88345817

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت