تاريخ: 1397/05/17

 ارسال لیست شرکت های ایرانی که از طرف های کره جنوبی طلب کار و یا پرونده حقوقی

 لیست شرکت های ایرانی که از طرف های کره جنوبی طلب کار و یا پرونده حقوقی دارند به سازمان توسعه تجارت دفتر مدیر کل بازرگانی آسیا و اقیانوسیه ارسال شود
شماره فکس : 86072679

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت