تاريخ: 1397/04/24

 برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت کار تیمی در اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان

AHK

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت