تاريخ: 1397/04/19

 پنجمین نمایشگاه بین المللی بانک بورس بیمه و خصوصی سازی (2018 kish INVEX)

پنجمین نمایشگاه بین المللی بانک بورس بیمه و خصوصی سازی (2018 kish INVEX)

تلفن تماس : (076)444822066
سایت : www.kishinvex.ir

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت