تاريخ: 1397/04/19

 تفاهم نامه اتاق ایران و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی به همراه آیین نامه اجرایی

تفاهم نامه اتاق ایران و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی به همراه آیین نامه اجرایی

برای دریافت متن تفاهم نامه به فایل پیوست مراجعه کنید

http://www.tccim.ir/Images/Docs/tafahomname.pdf

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت