تاريخ: 1397/04/19

 لیست شرکت های قابل واگذاری

لیست شرکت های قابل واگذاری

برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید

http://www.tccim.ir/Images/Docs/khososi sazi.pdf

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت