تاريخ: 1397/04/10

  ممنوعیت صادرات دام زنده و گوشت گرم

 ممنوعیت صادرات دام زنده و گوشت گرم

جهت جلوگیری از افزایش قیمت گوشت در بازار

از تاریخ 7 خرداد ماه 97

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت