تاريخ: 1397/04/10

  مشخصات شرکتهای نیجری ثبت شده در اتاق بازرگانی نیجریه

 مشخصات شرکتهای نیجری ثبت شده در اتاق بازرگانی نیجریه 

برای دریافت فهرست به فایل پیوست مراجعه کنید

http://www.tccim.ir/Images/Docs/nijer.pdf

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت