تاريخ: 1397/04/05

 همایش دستاوردهای هفتاد سال برنامه ریزی توسعه در ایران

همایش دستاوردهای هفتاد سال برنامه ریزی توسعه در ایران
آخرین مهلت ارسال مقالات : 31 تیرماه 97
سایت همایش : www.dfrc.ir

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت