تاريخ: 1397/03/21

 عرضه بنگاه های قابل واگذاری

 

عرضه بنگاه های قابل واگذاری

 

برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید 

http://www.tccim.ir/DownloadFile.aspx?file=bngah-kh.pdf

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت