تاريخ: 1397/03/12

 آگهی درخواست ارائه پیشنهاد مالی و فنی خرید مواد اولیه برای کارخانه ذوب آهن حماه سوریه

آگهی درخواست ارائه پیشنهاد مالی و فنی خرید مواد اولیه  برای کارخانه ذوب آهن حماه سوریه

http://www.tccim.ir/Images/Docs/zob ahan serya.pdf

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت