تاريخ: 1397/03/05

 عرضه بنگاه های قابل واگذاری

عرضه بنگاه های قابل واگذاری

برای کسب اطلاعات به فایل پیوست مراجعه کنید

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت