تاريخ: 1397/02/17

 تامین 300 تن الکترود ذغالی -سوریه

تامین 300 تن الکترود ذغالی

http://www.tccim.ir/Images/Docs/serya.zip

 

 

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت