تاريخ: 1397/02/05

 تنها مرجع قانونی صدور گواهی مبدا در ایران ، اتاق بازرگانی ایران است

تنها مرجع قانونی صدور گواهی مبدا در ایران ، اتاق بازرگانی ایران است

باستناد تبصره ماده 17 قانون امور گمرکی مصوب سال 1390 ، تنها مرجع قانونی صدور گواهی مبدا در ایران ، اتاق بازرگانی ایران است

برای دیدن پیوست نامه رای دیوان عدالت اداری به فایل پیوست مراجعه کنید

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت