تاريخ: 1397/02/01

 مناقصات بین المللی سوریه و لبنان

مناقصات بین المللی سوریه و لبنان

برای اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید

 http://www.tccim.ir/Images/Docs/lebnan.zip

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت