تاريخ: 1396/11/25

 عاملین اقتصادی فعال در کشور قرقیزستان

به دلیل توسعه مناسبات اقتصادی با کشور قرقیزستان و تشکیل کمیته همکاری های تجاری

شناسایی عاملین اقتصادی ایرانی فعال در بازار کشور قرقیزستان

 

نشانی الکترونیکی : n.mirsalimi@iccima.ir 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت