تاريخ: 1396/11/21

  برگزاری اولین نمایشگاه کیدکس 2018

 برگزاری اولین نمایشگاه کیدکس 2018

برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت