تاريخ: 1396/11/21

 اعزام هیات تجاری - بازاریابی صنایع غذایی به کشورهای اسپانیا و ایتالیا

اعزام هیات تجاری - بازاریابی صنایع غذایی به کشورهای اسپانیا و ایتالیا

زمان اعزام : 13 ای 23 اردی بهشت ماه 97

تلفن تماس : 66480041

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت