تاريخ: 1396/11/21

  برگزاری مناقصه جهت ساخت دانشگاه در کشور ساحل عاج

 برگزاری مناقصه جهت ساخت دانشگاه بوندوکو در کشور ساحل عاج 

سایت : www.pdu.ci

تلفن تماس : (+225 )  20242240 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت