تاريخ: 1396/10/30

 مناقصات بین المللی در اتیوپی

برای دریافت اطلاعات به فایل پیوست مراجعه کنید

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت