تاريخ: 1396/10/30

 مناقصات بین المللی در اتیوپی

برای دریافت اطلاعات به فایل پیوست مراجعه کنید

http://www.tccim.ir/Images/Docs/etupi.zip

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت