تاريخ: 1396/10/30

 عرضه بنگاه قابل واگذاری

برای دریافت اطلاعات بنگاه های قابل واگذاری به فایل پیوست مراجعه کنید

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت