تاريخ: 1396/10/23

 مجمع عمومی موسسین انجمن کشت فراسرزمینی

مجمع عمومی موسسین انجمن کشت فراسرزمینی در ساعت 10 صبح روز 25 بهمن ماه 96 در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار می شود

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت