تاريخ: 1396/10/23

 رویداد کارآفرینی هم نت فاضلاب در اصفهان

زمان برگزاری : بهمن ماه 1396

سایت : hamnetevent.ir/wastcwater

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت