تاريخ: 1396/10/09

 اساسنامه انجمن‌های استانی جوانان کارآفرین توسط اتاق بازرگانی ایران ابلاغ شد

تشکیل دبیرخانه موقت انجمن جوانان کارآفرین در اتاق بازرگانی تهران

پس از ابلاغ اساسنامه تشکیل انجمن جوانان کارآفرین توسط اتاق ایران به اتاق‌های بازرگانی در سراسر کشور، دبیرخانه انجمن جوانان کارآفرین استان تهران در واحد امور تشکل‌های در اتاق بازرگانی تهران تشکیل شد.
اتاق بازرگانی ایران برای آنچه که فراهم آوردن زمینه همکاری، هم‌اندیشی و انجام کارهای سازمان یافته در میان کارآفرینان جوان استان‌ها در پیوند با ایجاد فضای مساعد کارآفرینی برای جوانان، شبکه‌سازی کسب وکارها و انجام مسئولیت‌های اجتماعی خوانده شده، اتاق‌ها را به تشکیل «انجمن‌های جوانان کارآفرین» توصیه کرده است.

از همین رو، اساسنامه‌ای از سوی اتاق ایران به اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور از جمله اتاق تهران ارسال شده که اهداف و شرایط عضویت در انجمن جوانان کارآفرین استان‌ها را تعیین کرده است. این انجمن‌ها به استناد بند (ک) ماده (5) قانون تشکیل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ماده (5) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تشکیل ‌می‌شود..

دریافت متن اساسنامه 

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت