تاريخ: 1396/10/02

 خصوص دومین مجمع ملی سلامت

خصوص دومین مجمع ملی سلامت

زمان برگزاری : اردی بهشت ماه 97

جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل ضمیمه مراجعه کنید 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت