تاريخ: 1396/10/02

 مجمع عمومی موسسین انجمن شرکتهای بیمارستان ساز ایران

مجمع عمومی موسسین انجمن شرکتهای بیمارستان ساز ایران

تاریخ برگزاری : 20 دی ماه 96 ساعت 10 صبح 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل الصاق شده را مطالعه کنید 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت