تاريخ: 1396/09/05

 نمایشگاه های اختصاصی ایران در گروه های تولیدی و پتانسیل های صادراتی ایران

نمایشگاه های اختصاصی ایران در کلیه گروه های تولیدی و توانمندی و پتانسیل های صادراتی ایران 

 

هرات افغانستان - زمان برگزاری: 21 الی 24 آذر ماه 96

کازان روسیه - زمان برگزاری :  29 آذر الی 2 دی ماه 96

کابل افغانستان - زمان برگزاری : 24 الی 27 بهمن ماه 96 

عشق آباد ترکمنستان - زمان برگزاری : 10 الی 12 اسفند ماه 96

جهت اطلاعات بیشتر : www.epma.ir

تلفن : 86031300 

 

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت