تاريخ: 1396/09/01

 اعزام هیات تجاری اتاق اردبیل به بوداپست مجارستان

اعزام هیات تجاری اتاق اردبیل به بوداپست مجارستان و بازدید از نمایشگاه آگرومیش 

زمان : نیمه اول بهمن ماه 96

تلفن تماس :  (045)   33742001  آقای محمدی داخلی (14)

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت