تاريخ: 1396/08/27

 آﮔﻬﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻬﺎم - سازمان خصوصی سازی

سازمان خصوصی سازی قصد دارد به استناد قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ، مصوبات هیات محترم واگذاری و سایر قوانین و مقررات مربوطه ، سهام بنگاه های ذکر شده در فایل را واگذار نماید:

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت