تاريخ: 1396/08/27

 مجمع عمومی موسسین انجمن کشت فرا سرزمینی ایران

 

مجمع عمومی موسسین انجمن کشت فرا سرزمینی ایران


زمان برگزاری مجمع : 10 صبح - 96/09/05

مکان برگزاری : اتاق بازرگانی ایران 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت