تاريخ: 1396/08/17

 جمع عمومی موسسین انجمن ذغال سنگ ایران

 

 مجمع عمومی موسسین انجمن ذغال سنگ ایران

 ساعت 10 صبح 22 آبان ماه 96 در اتاق بازرگانی ایران برگزار می شود

بازگشت