تاريخ: 1396/08/17

 جمع عمومی موسسین انجمن ذغال سنگ ایران

 

 مجمع عمومی موسسین انجمن ذغال سنگ ایران

 ساعت 10 صبح 22 آبان ماه 96 در اتاق بازرگانی ایران برگزار می شود

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت